08. 02. 2014 Tantadruj, photo Aleks Lemut

JazzHram